Avlusning, hälsokontroll, mat, bad, rena kläder, tröst och vila.

Genomgångshem och karantäner

I marginalen

BARN OCH KRIG
Krigsbarn
Vinterkrigsbarn
Sommarbarn
Fler krigsbarn
Lapplandsflykt
Institutionsvård
Genomgångshem
Barnhem
Mottagarlän
Rätt eller fel ?
Arkiv och bilder
Ny bok
Transporter
Finlands tre krig

Från början var det meningen att alla barn skulle läkarunder-sökas i Finland före avresan till Sverige, men kriget gjorde att det inte fanns tillräckligt med finska läkare för uppgiften.

Därför inrättades ett antal s k genomgångshem i Sverige där barnen kom att vistas några dagar för undersökning innan färden kunde gå vidare.

 

Sådana genomgångshem inrättades i Boden, Stockholm och Örebro samt i mindre utsträckning i Gävle, Göteborg och Karlstad.

 

Boden 

Margit Ramström var Hjälpkommitténs länsombud i Norrbotten och gift med regementschefen vid Norrbottens regemente i Boden. Han kunde lösgöra en av regementets kaserner att användas som genomgångs-hem för finska barn. Efter anpassning och utrustning av kasernen hade den kapacitet att ta emot ungefär 350 barn. Vid ett tillfälle fick man man dock härbärgera 600 barn.  

Hälsokontroll var givetvis en primär uppgift, där inte minst avlusning var ett viktigt inslag. Sjuka barn placerades i en särskild avdelning medan Bodens sjukhus fick ta hand om barn med svårare sjukdomar.  I Boden lade man också stor vikt vid barnens rekreation och omvårdnad. Vid ankomsten var mat, varma bad och rena sängar det första som väntade dem. Under de 3-4 dagar barnen vistades där såg man över deras kläder, lagade och kompletterade.

 

Stockholm

I Stockholm ställde dåvarande ägaren - Robert Lundberg - hotell Anglais vid Stureplan till Hjälpkommitténs förfogande för ett genom-gångshem. Där kunde man ta emot ända upp till 450 barn samtidigt. I Stureby hade fanns ett, till genomgångshemmet Anglais anslutet vårdhem, där man kunde ta emot 250 barn. 

Läkarundersökningen var omfattande allt från mätning och vägning till urinprov, svalg- och näsprov och skärmbildsfotografering eller lungröntgen. Sjuka barn "sållades" till Stureby för vård i avvaktan på adekvat behandling på sjukhus eller placering på särskilt barnhem.

På Anglais var åtminstone 500 lottor engagerade samt ett stort antal av Röda Korsets hjälpsystrar. Språkproblem var större än i Boden. Finsktalande personal fanns inte ständigt tillgänglig i alla situationer. Under första halvåret 1942 passerade mer än 6000 barn Anglais. 

 

Umeå

En genomgångsförläggning underställd Hjälpkommittén fanns också i Umeå och var sannolikt lokaliserad till I 20:s kasernområde. F.n. saknas uppgifter om dess verksamhet. 

 

Sollefteå

Inom I 21fanns också ett genomgångshem.

 

KARANTÄNER

Mer än 40 karantäner inrättades 1944 - en del existerade bara i 2-3 veckor i sommartomma skolor. Efter karantänsvistelse hamnade många barn på sjukhus eller konvalescenthem under lång tid innan de fick chans att komma till fosterhem. Alla fick inte den chansen.

 

 

 

 Boden

Avlusning var ett  obligato-riskt inslag. Såväl barn som kläder behandlades med DDT.

 

 

Hotell Anglais

Tusentals finska barn har passerat hotellet före resa till annan plats i Sverige.

Hotellet revs på 1950-talet och ersattes av en modern byggnad.

 

  

 

Summan av de svenska lot-tornas personliga insatser för finska krigsbarn var enorm. Det har uppmärk-sammats allt för lite. Lotta-kårens engagemang för Finlands barn borde stude-ras, nertecknas, publiceras och hyllas!

 

Copyright(c) 2004

 

Senast uppdaterad
2009-09-18 13:17