Det fanns många olika institutioner eller hem 

för såväl sjuka som friska barn

 Från koja till slott

BARN OCH KRIG
Krigsbarn
Vinterkrigsbarn
Sommarbarn
Fler krigsbarn
Lapplandsflykt
Institutionsvård
Genomgångshem
Mottagarlän
Rätt eller fel ?
Arkiv och bilder
Ny bok
Transporter
Finlands tre krig

 

 

Trots stor välvilja hos den svenska befolkningen att ta emot finska barn som sina fosterbarn fanns det under vissa tider inte tillräckligt med sådana hem. Barnhem blev då en tillfällig lösning på det problemet. Vistelsen kunde bli mycket kortvarig, särskilt för friska blonda små flickor. Många barnhem inrättades för vård eller isole-ring av sjuka eller smittade barn. Deras vistelse blev ofta långvarig, dels på grund av sjukdomens läkningsprocess och dels på grund av allmänhetens låga intresse att ta emot dessa barn, även om barnen blivit friska. Pojkar drabbades oftare än flickor av att tvingas stanna på barnhem. Svårast att komma till fosterhem blev det för barn med tydliga handikapp eller kroniska skador. Men för vissa barn fanns det heller inte någon ambition eller plan att placera barnet i fosterhem. Avsikten var ingen annan än att ge barnet adekvat vård.

 

Barnhemmen drevs i många olika former. Inte sällan fick hemmen karaktär av konvalescenhem för specifik vård. Den tid som hemmen existrade kunde variera från ett par månader till flera år. En del hem drevs bara under sommarmånaderna, som en slags koloni.  Det finns också exempel på att befintliga sommarkolonier omvandlades till barnhem för finska barn under höst- och vintermånaderna. Nästan alltid har det varit någon enskild person, som tagit initiativ till att barnhemmet kom till stånd.

 

Villor, lägenheter, församlingshem, prästgårdar, semesterhem, herr-gårdsannex, skolor, herrgårdar och slott kunde användas till barn-hem. Lokaler, utrustning, bemanning varierade mycket, också de finansiella villkoren. Myndigheternas kontroll av verksamheten var inledningsvis torftig. Det finns exempel på att uppenbar vanvård inte ledde till åtgärd från ansvarig föreståndare eller läkare, med bestående men som följd för drabbade. Barn har berättat om mobbing och förnedrande övergrepp från såväl personal som äldre barn. Men den svenska hjälpen innebar att tusentals barn räddades till livet och ytterligare tusentals till ett bättre liv.

 

Många nya tidigare okända fakta redovisas i den nyutgivna boken RÄDDADE TILL LIVET.

Bakgrunden till och omfattningen av de finska barnens resor till Sverige redovisas i kronologisk ordning. Och mer än 440 barnhem, sjukhem och andra institutioner är förtecknade. Åtskilliga av dessa har kunnat i detalj beskrivas - andra finns det endast summariska uppgifter om.

 

 

Karlshäll, Stockholm

 


Fridhem, Stjärnsund

 

 

 Henriksfält, Glemmingebro

 

Johannishus slott, Ronneby

 

 

Jularpshemmet, Höör

Copyright(c) 2004

 

Senast uppdaterad
2009-09-18 13:17